Umunsi wa 8: Gushyira Inarijye Kuruhande

Iminsi 40 y’Umubatizo wa Mwuka Wera May 31, 2023
Audio by Pr. Umuremye Jolay Paul, Revival and Reformation Department, Rwanda Union Mission

Nyamara Ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Abafilipi 3:7

Binyuze mu itorero niho urukundo rwo kwigomwa rwa Yesu rugomba kugaragarizwa isi, ariko uko itorero rigaragara ubu, imico ya Kristo igaragazwa uko itari, maze isi ikamubona uko atari. Kwikunda-bikura urukundo rwa Yesu mu bugingo, niyo mpamvu hatakiri ishyaka ryinshi n'urukundo rwinshi mu itorero kubw'Uwabanje kudukunda. Inarijye iriganje cyane mumitima ya benshi. Ibitekerezo byabo, umwanya wabo, n'amafaranga yabo byeguriwe guhaza irari ryabo, mugihe imitima y'abo Kristo yapfiriye irimo kurimbuka.

Niyo mpamvu Umwami adashobora guha itorero rye imigisha yuzuye. Kububaha muburyo bwihariye imbere y'isi kwaba ari ugushyira ikimenyetso cye ku mirimo yabo, bishyigikira ibinyoma byabo byo kutagaragaza imico ya Kristo uko bikwiye. Igihe itorero rizava mu isi, kandi rikitandukanya n’imiterere yayo, mu ngeso, n'imikorere, Umwami Yesu azakorana n'ubwoko bwe; Azabasukaho
Mwuka We kurugero ruhanitse, kandi isi izamenya ko Data abakunda. Ubwoko bw'Imana buzakomeza kumera gutya, bwuzuye inarijye? Umugisha we ubari hafi, ariko ntushobora kubasukirwa mu buryo bwuzuye kuko bangijwe cyane n'umwuka n'imikorere by'isi. Muri bo harimo kwishyira hejuru mu bya mwuka; kandi Umwami aramutse akoze nk'uko umutima we wifuza gukora,
byabashyigikira mu bikorwa byabo byo kwihimbaza no kwishyira hejuru.

Ese birakwiye ko Kristo akomeza kugaragazwa nabi n'abantu bacu? Ese ubuntu bw'Imana, ubwenge mva juru, bizahagarikwa mu itorero ryayo, kubera akazuyazi kabo? Niko bizaba keretse habaye gushakisha Imana by'ukuri, kuzinukwa isi, no kwicisha bugufi imbere y'Imana. Imbaraga ihindura y'Imana igomba kunyura mu matorero yacu. — (The Home Missionary, November 1, 1890.)

Bitekerezeho:

1. Ni ayahe masomo afatika ukura muri iki cyigisho?

2. Uriteguye kandi urumva ari byiza kureka undi umuntu akabanza?

3. Nigute isomo ryuyu munsi rikwiye kuzana impinduka?

Ibyo gusengera :

1. Kubatizwa na Mwuka Wera
2. Kugirango Imana izane ububyutse mu buzima bwawe no mu Itorero
3. Kugirango Imana iduhe gutsinda inarijye.
4. Buri muntu uri kurutonde rwabo usengera
5. Gahunda y'ivugabutumwa ya ECD Impact 2025

The Baptism of the Holy Spirit e1685370200482

Contents

Ijambo ry’Ibanze

Umunsi wa 1: Igikenewe kuruta ibindi

Umunsi wa 2: Impano ihebuje izindi

Umunsi wa 3: Ivugurura ryuzuye

Umunsi wa 4: Kugenzura Umutima no Kwisuzuma

Umunsi wa 5: Bahuje Umutima

Umunsi wa 6: Gushaka ubwumvikane

Umunsi wa 7: Kumva ko dukeneye Mwuka

Umunsi wa 8: Gushyira Inarijye Kuruhande

Umunsi wa 9: Gukingura umutima

Umunsi wa 10: Kumena ibiri mu kibindi

Umunsi wa 11: Kubyarwa Ubwa Kabiri

Umunsi wa 12: Abasangiye kamere y’Imana

Umunsi wa 13: Ibumba mu biganza by’umubumbyi

Umunsi wa 14: Amagufa yumye asubizwamo ubuzima

Umunsi wa 15: Umutima Wahindutse

Umunsi wa 16: Iminwa Yera

Umunsi wa 17: Intekerezo zivuguruwe

Umunsi wa 18: Inarijye Irabambwa

Umunsi wa 19: Ibitekerezo Byahinduwe

Umunsi wa 20: Uburakari burahoshwa

Day 21: Revival at Pentecost

Day 22: Unlimited Supply of Missionary Spirit

Day 23: A New Pentecost

Day 24: A Special Bestowal of Spiritual Grace

Day 25: Full Impartation of the Spirit

Day 26: No Specific Time

Day 27: Without Excitement

Day 28: In Unexpected Ways

Day 29: To Unexpected People

Day 30: Often Rejected

Day 31: Beware of Resisting

Day 32: Fear of Witnessing Gone

Day 33: The Greatest Work on Earth

Day 34: The Light of the World

Day 35: The salt of the Earth

Day 36: Ambassadors of Christ

Day 37: Cooperation with Divine Power

Day 38: Laborers Together with God

Day 39: All Members Called to be Missionaries

Day 40: Even Children May Share

Tanga Ibitekerezo

Your email address will not be published. Required fields are marked *