Aho Imirimo Igeze: Umunara w' Urusengero rwa Nyagatare

IMISHINGA IRI MU BIKORWA March 7, 2023

Ndabaramukije, bavandimwe muri Kristo!

N’umunezero mwinshi ndagira ngo mbagezaho uko imirimo yo kubaka umunara w’itorero rya Nyagatare uri kujya mbere. Nk’uko mubyibuka, umushinga watangijwe hagamijwe kubaka umunara mwiza uzahagarara nk’ikimenyetso cy’ukwizera kwacu no gukunda Imana

Mu kujya mbere k’uyu mushinga, twibukijwe amagambo y'umuhanuzi Yesaya, wagize ati: "Muzasohokana ibyishimo, muzashorerwa amahoro muvayo. Imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbire imbere yanyu,

ibiti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashyi."(Yesaya 55:12).

Mu byukuri, twasohotse twishimye kandi tujyanwa mu mahoro, ubwo twitegerezaga umunara ujya mbere. Umunara ni igikorwa kigaragara kigaragaza ukwizera Imana kwacu, no kwibutsa ko hamwe nayo, byose birashoboka.

Ubwo twashyiraga hamwe ngo twubake uyu munara, twibukijwe amagambo y'intumwa Pawulo, wagize ati: " kuko twembi Imana ari yo dukorera namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo." (1 Abakorinto 3: 9).

Buri tafari, buri buye, na buri giti byashyizwe k’unyubako, byabaye ikimenyetso cyuko twiyemeje gukorera hamwe nk’abakozi dukorana mu murima w’Imana. Twagize amahirwe yo kwibonera aho uyu mushinga ugeze, kandi turashimira Imana imbaraga n’ubumwe yaduhaye.

Mu gihe twerekeza ku musozo wo kubaka uyu umunara, twibutswa amagambo yumunyezaburi wavuze ati: "Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa." (Zaburi 127: 1).

Turabizi ko tutayobowe n’Imana n'umugisha wa yo, imbaraga zacu zaba impfabusa. Turakomeza gusenga ngo ukuboko kwe kutuyobore mu gihe dukora kugira ngo twuzuze umunara.
His hand to guide us as we work to complete the tower.

Mu gusoza, turashimira Imana ku ntambwe imaze guterwa mu kubaka umunara w'itorero rya Nyagatare. Twabonye ukuboko kwe gukora muri uyu mushinga, kandi twizera ko azakomeza kuduha imigisha mu gihe dukora kugira ngo tuyirangize. Reka duhore twibuka ko turi abakozi dukorana n'Imana, kandi dukomeze kuba abizerwa mu byo dukora byose ku bw’icyubahiro cyayo. Amen.

DSC 9210
DSC 9214

    1 comments

  • | March 28, 2023 at 11:14 am

    Inzu y’Imana igomba kuba isobanutse rwose ntabwo ikwiriye kuba umusaka naho twe twibereye mu bitabashwa byacu(HAGAYI 1:4). iyo mbonye rwose abizera bafatanya mu kuzamura inzu y’ Imana numva nezerewe cyane.

    Itorero ry’Imana rirafatanya rirahaguruka kunesha umwanzi nta kizaduteranya turakundana duhora duhuje inama twizera kimwe.

    NYAGATARE mukomere ku murimo kandi ntimugacogore ntimutagwa isari muzahembwa.

Tanga Ibitekerezo

Your email address will not be published. Required fields are marked *