Ni iki kikubuza gusabana na Yesu?

Cyateguwe na Pr. Sinamenye Daniel

Ivugabutumwa 31 GICURASI, 2024

Ibya Zakayo

Yesu agera i Yeriko, arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w’ikoro mukuru kandi yari umutunzi. 

Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. 

Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho.

Yesu ahageze arararama aramubwira ati “Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe.” 

Yururuka vuba amwakira anezerewe.

Abantu bose babibonye barabyivovotera bati “Dorere, agiye gucumbika ku munyabyaha!”

Maze Zakayo arahaguruka abwira Umwami Yesu ati “Dore Databuja, umugabane wa kabiri w’ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane.”

Yesu aramubwira ati “Uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko na we ari umwana wa Aburahamu, 10 kandi Umwana w’umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye.”

Niba mwagize ikibazo cyangwa igitekerezo, twandikire hano hasi!

    1 comments

  • | June 3, 2024 at 4:49 am

    Murakoze cyane mwuka wera adufashe guca bugufi, bidufasha kugera kuri Yesu Zakayo ni ikitegererezo kuri twe , Pr Daniel Imana Ibahe umugisha, Pr Edson thank for sharing us!

Tanga Ibitekerezo

Your email address will not be published. Required fields are marked *