Gushyigikira Ishuri rya Nyagatare

Nuko bene Data bakundwa, mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y’Umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw’ubusa ku Mwami.

1 Abakorinto 15:58
Ibikoresho Bikenewe

Complete this form to Make a Donation Pledge


Konte zo Gukoresha mutanga Inkunga:

  • Bank of Kigali: 100017868173SDA North East Rwanda Field
  • BPR: 581-428410910113Day North East Rwanda Field
  • MoMo Pay: *182*8*1*012331# – North East Rwanda Field