Iwacu heza nzahagera ryari?

Cyateguwe Na Pr. Murwanashyaka Elie

Ivugabutumwa 29 KAMENA, 2024

Imana ikura Adamu muri Edeni

23 Ni cyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. 24 Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw’iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba, ishyiraho Abakerubi n’inkota yaka umuriro, izenguruka impande zose, ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy’ubugingo.

Niba mwagize ikibazo cyangwa igitekerezo, twandikire hano hasi!

Tanga Ibitekerezo

Your email address will not be published. Required fields are marked *